English Français Español Русский عربي


语言和混合法系

民法和普通法混合法系:
 
南非荷兰语
南非 
 
英语
南非
博茨瓦纳
苏格兰(英属)
圭亚那
路易斯安那(美属)
马耳他
毛里求斯
纳米比亚
菲律宾
波多黎各岛(美属)
魁北克(加属)
圣卢西
塞舌尔
 
克里奥尔语
塞舌尔
 
西班牙语
波多黎各岛(美属)
 
法语
毛里求斯
魁北克(加属)
塞舌尔
 
希腊语
塞浦路斯
 
马耳他语
马耳他 
 
他加禄语
菲律宾
 
土耳其语
塞浦路斯
 
民法和习惯法混合法系:
 
阿姆哈拉语
埃塞俄比亚
 
英语
卢旺达
斯瓦茨兰
 
阿拉伯语
乍得
 
汉语
中国(不包括香港)
台湾
 
朝鲜语
韩国
朝鲜 
 
西班牙语
赤道几内亚
 
法语
布吉那法索
布隆迪
刚果
科特迪瓦
加蓬
几内亚
赤道几内亚
马达加斯加
马里
尼日尔 
刚果民主共和国
卢旺达
塞内加尔
乍得
多哥
 
日语
日本
 
卢旺达语
卢旺达 
 
布隆迪语
布隆迪
 
马达加斯加语
马达加斯加
 
蒙语
蒙古
 
葡萄牙语
几内亚比绍
莫桑比克
圣多美和普林西比
 
斯瓦茨语
斯瓦茨兰
 
民法和穆斯林法混合法系:
 
阿拉伯语
阿尔及利亚
科摩罗群岛
埃及
伊拉克
黎巴嫩
利比亚
摩洛哥
毛里塔尼亚
巴勒斯坦
叙利亚
突尼斯
 
法语
科摩罗群岛
 
库尔德语
伊拉克
 
波斯语(法尔西语)
伊朗
 
斯克摩语
科摩罗群岛
 
民法、穆斯林法和习惯法混合法系:
 
阿拉伯语
吉布提
厄立特里亚
约旦
科威特
阿曼
 
印尼语
印度尼西亚
 
法语
吉布提
 
葡萄牙语
东帝汶
 
德顿语
东帝汶
 
提格雷尼亚语
厄立特里亚
 
民法、习惯法和普通法混合法系:
 
英语
喀麦隆
莱索托
瓦努阿图
津巴布韦
 
比斯拉马语
瓦努阿图
 
僧伽罗语
斯里兰卡
 
法语
喀麦隆
瓦努阿图
 
塞苏陀语
莱索托
 
泰米尔语
斯里兰卡
 
普通法和穆斯林法混合法系:
 
英语
巴基斯坦
新加坡
 
阿拉伯语
苏丹
 
孟加拉语
孟加拉国
 
汉语
新加坡
 
马来语
新加坡
 
乌尔都语
巴基斯坦 
 
泰米尔语
新加坡
 
普通法和习惯法混合法系:
 
英语
加纳
香港(中国)
利比里亚
马拉维
密克罗尼西亚
乌干达
巴布亚新几内亚
所罗门群岛
萨摩亚
塞拉利昂
坦桑尼亚
赞比亚 
 
缅甸语
缅甸
 
汉语
香港(中国)
 
宗卡语
不丹
 
尼泊尔语
尼泊尔
 
萨摩亚语
萨摩亚
 
斯瓦希里语
坦桑尼亚
 
普通法、穆斯林法和习惯法混合法系:
 
英语
文莱
冈比亚
印度
肯尼亚
尼日利亚
 
印度语
印度 
 
马来语
文莱
马来西亚
 
史瓦西里語
肯尼亚
 
普通法、民法、穆斯林法和习惯法混合法系:
 
阿拉伯语
巴林 
卡塔尔
也门
 
索马里语
索马里
 
民法、普通法、犹太法和穆斯林法混合法系:
 
阿拉伯语
以色列
 
希伯来语
以色列
 
穆斯林法和习惯法混合法系:
 
阿拉伯语
阿拉伯联合酋长国
© University of Ottawa
For additional information, consult our list of contacts.
Last updated: 2009.12.15